Klauzula informacyjna

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób biorących udział w realizacji umowy,w tym Przedstawiciele Handlowi
 2. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwane RODO) informuje, iż:

  1. Operatorem Serwisu [www.cannatrade.pl] jest Canna Trade Sp. z o.o, Kępska 7, 45-129 Opole.
  2. Dane kontaktowe Administratora: biuro@cannatrade.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail i stanowisko przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej z Pracodawcą lub z Podmiotem z którym została zawarta przez Panią/Pana umowa współpracy na podstawie przepisów prawa: art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; prawnie uzasadnionym interesem jest właściwa realizacja umowy, jak również dochodzenie i obrona ewentualnych roszczeń.
  4. Kategoria odnośnych danych: dane służbowe kontaktowe, pesel, nr dowodu, miejscowość zamieszkania osób biorących udział w realizacji umowy.
  5. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnione do przetwarzania danych osobowych podmioty obsługujące Administratora (m.in. obsługa informatyczna, księgowa), partnerzy, którym dane są udostępniane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celach realizacji umowy, w której są administratorem danych oraz odbiorcy uprawnieni na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym umowa będzie wykonywana oraz do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń – nie krótszy niż 5 lat.
  7. Ma Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
  8. W celu skorzystania z ww. uprawnień należy przesłać wniosek na adres wskazany w pkt. 1 lub 2. Administrator zrealizuje wskazane prawa, jeżeli nie będą istniały okoliczności uprawniające Administratora do ich przetwarzania o czym zostanie poinformowana osoba, której dane dotyczą.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji i profilowania i nie będą przekazywane do państw trzecich (do państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym - EOG).
  10. Źródłem pochodzenia danych osobowych jest Pani/Pana Pracodawca lub Podmiot z którym wiąże Was umowa współpracy.