Klauzula dla Partnerów i reprezentantów Partnerów

 1. Klauzula dla Partnerów i reprezentantów Partnerów zawierających umowę lub biorących udział w jej realizacji.
 2. Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) informuję, że:

  1. Operatorem Serwisu [www.cannatrade.pl] jest Canna Trade Sp. z o.o, Kępska 7, 45-129 Opole.
  2. Dane kontaktowe Administratora: biuro@cannatrade.pl
  3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
   • partner - przepisy krajowe dotyczące ochrony danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 pkt. b) i f) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
   • reprezentant partnera - przepisy krajowe dotyczące ochrony danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia, wykonania i monitorowania wykonywania umowy z kontrahentem w zakresie wskazanym w umowie oraz w dokumentach powstałych w wyniku jej realizacji.
  5. Odbiorcami danych będą wyłącznie upoważnione do przetwarzania danych osobowych podmioty obsługujące Administratora, jego podwykonawcy (m.in. firmy kurierskie, kancelarie prawne, obsługa informatyczna, biuro rachunkowe) lub podmioty biorące udział w realizacji umowy oraz odbiorcy uprawnieni przepisami prawa,
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy,w tym na czas wygaśnięcia roszczeń tj. okres konieczny do zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń z umów.
  7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Prawa wskazane w pkt. 6 można zrealizować kierując korespondencję na adres Spółki podany w pkt. 1-2. Administrator zrealizuje wskazane prawa, jeżeli nie będą istniały okoliczności uprawniające Administratora do ich przetwarzania o czym zostanie poinformowana osoba, której dane dotyczą.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji i profilowania i nie będą przekazywane do państw trzecich (do państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym - EOG).
  10. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celu.
  11. Źródło pochodzenia danych – dotyczy reprezentantów Partnera - dane zostały przekazane przez pracodawcę lub podmiot z którym wiąże Panią/Pana umowa współpracy w trakcie współpracy lub przy nawiązywaniu współpracy.